Day

November 23, 2014
Tôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà Nội và đã nói chuyện với khoảng 220 HCPs tại Hilton Hanoi Opera Hotel về...
Read More
I have been in Vietnam for the past two days presenting information about the theory of multiple intelligences to pediatricians and other health care professionals.  Yesterday (November 22), I was in Hanoi and spoke to about 220 HCPs at the Hilton Hanoi Opera Hotel about the ‘’Eight Kinds of Smart.’’  Today, I was in Ho...
Read More

Article Archives